View allactivities

ประกาศรับสมัครบุคลากรสำหรับจัดทำฐานข้อมูลกฎหมาย

13 Sep 2018

read more >>

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม เรื่อง มาตรการทางกฎหมายเพื่อกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ (AI) ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์

06 Aug 2018

read more >>

National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)

30 Mar 2018

read more >>

Article

 • การแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในการโอนลิขสิทธิ์ : ศึกษากรณีการซื้อขายลิขสิทธิ์จากนักแต่งเพลง

                             ในเวทีการค้าระหว่างประเทศ ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินค้าที่ทารายได้ให้แก่ประเทศ พัฒนาแล้วเป็นจานวนมาก โดยทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความสาคัญได้แก่ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตร ในปี ค.ศ. ๒๐ ๕ ประเทศไทยมีมูลค่าการซื้อขายลิขสิทธิ์ ๕๒๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว ๘,๐๐๐ ล้านบาท มีการขยายตัวร้อยละ ๒๕.๙ เป็นอันดับ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อัตรา การซื้อสินค้าลิขสิทธิ์ต่อประชากรของไทย เฉลี่ยอยู่ที่คนละ ๗.๖๒ ดอลลาร์สหรัฐต่อปี โดยมูลค่าส่วนใหญ่ อยู่ในสินค้ากลุ่มบันเทิง

   
                           ​* บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน เว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

  Read more >>
 • การขจัดปัญหาและอุปสรรคในการต่อต้านการค้ามนุษย์ของอาเซียน

                       บทความนี้เป็นการรวบรวมปัญหาอันนำไปสู่การค้ามนุษย์ในอาเซียนตามผลการศึกษาการค้ามนุษย์ในประเทศสมาชิกอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๐ : ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน สปป.ลาว เวียดนาม มาเลเซีย  เมียนมา อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ มาเพื่อทำการวิเคราะห์ถึงอุปสรรคที่กีดขวางความพยายามอาเซียนในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตลอดจนเป็นการศึกษาถึงมาตรการหรือกรอบการดำเนินงานของอาเซียนเพื่อจัดการกับปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว และนำอาเซียนไปสู่การเป็นภูมิภาคที่แข็งแกร่งและสามารถขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   

  Read more >>
 • แนวทางการจัดการปัญหาขยะพลาสติกในอาเซียน

                        อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยมและมีแนวโน้มการเติบโตที่รวดเร็วและต่อเนื่อง แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์พลาสติกส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใช้งานครั้งเดียว (single-use plastics) และย่อยสลายได้ยาก จึงทำให้มีจำนวนขยะพลาสติกถูกทิ้งและตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมทั่วโลกเป็นจำนวนมหาศาล 
  ​                      ในบริบทของอุตสาหกรรมพลาสติกอาเซียนนั้น เนื่องจากแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนต่างแข่งขันกันมีบทบาทนำในตลาดการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก จึงทำให้มีหลายประเทศในอาเซียนที่มีการเติบโตและการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่จะมีมาตรการในการป้องกันผลกระทบและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่บ้าง แต่ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดอันเนื่องมาจากขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อมยังคงปรากฏให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
  ​                      อนึ่ง เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัญหาขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ และเนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศต่างพรมแดนที่เชื่อมถึงกันและมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประชาคมอาเซียนในด้านต่าง ๆ บัดนี้จึงควรถึงเวลาที่ทุกประเทศจะต้องเอาจริงเอาจังกับการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกล้นโลก

  Read more >>

News

 • The 39th Meeting of the ASEAN Senior Officials on Drug Matters


  ​BANDAR SERI BEGAWAN, 4 September 2018 – The 39th Meeting of ASOD was hosted by the Narcotics Control Bureau of Brunei Darussalam from 28-30 August 2018, and attended by representatives from all ASEAN Member States and the ASEAN Secretariat. ASOD this year also met its counterparts from China, the Republic of Korea and Russia.
   

  Read more >>
 • First Turkey-ASEAN trilateral meeting held in -Singapore

  The first-ever Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)-Turkey Trilateral Ministerial Meeting was held in Singapore on Aug. 1, according to Turkish diplomatic sources.

  Read more >>
 • ASEAN Secretary-General-highlights closer engagement with Japan’s private sector

                    เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ Dato Lim Jock Hoi เลขาธิการอาเซียนได้กล่าวปราศรัยถึงความสำคัญของการสนทนาและการมีส่วนร่วมที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างอาเซียนกับภาคเอกชน ในการประชุมกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในอาเซียน (Federation of Japanese Chambers of Commerce and Industry in ASEAN: FJCCIA) ณ นครโฮจิมินห์ เวียดนาม ที่จัดขึ้นโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น 

  Read more >>