View allactivities

ALA Metting 39

30 Mar 2017

read more >>

งานสัมมนาทางวิชาการและเปิดตัวเว็บไซต์ Law for ASEAN

22 Sep 2016

read more >>

International Symposium “ASEAN Cyber Security and Cyber Crime Center: Possibility and Way Forward”

21 Sep 2016

read more >>

Article

 • Startup in ASEAN Member Counties

  ในปี ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาคำว่า Start-up เป็นคำยอดนิยมทั้งทางสื่อและนโยบายของรัฐบาลประเทศไทยต่างฝ่ายต่างจัดงานเสวนาเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนสนใจ Start-up ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีนิยามของคำว่า Startup อย่างเป็นทางการ แต่ในโลกธุรกิจเป็นที่ยอมรับกันว่าคำว่า Start-up นั้นหมายถึงธุรกิจที่เพิ่งเริ่มตั้งต้นและมีไอเดียที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันและที่สำคัญที่สุดคือมีการเจริญเติบโตที่มากกว่า SMEs ซึ่งการที่จะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนั้นต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ส่งผลให้ส่วนใหญ่แล้ว Startup จะเป็นบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศหรือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เกิดการเติบโตเราสามารถเห็นได้จาก Startup ระดับโลกที่ได้เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทย เช่น Uber, AirBnb เป็นต้น ทั้งนี้ ปัจจุบัน Startup ระดับโลกส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากประเทศ สหรัฐอเมริกา จีน และเยอรมัน ส่วนในภูมิภาคอาเซียนนั้นยังไม่มี Startup ระดับโลกเกิดขึ้นจะมีก็เพียงแต่ Start-up ระดับภูมิภาค ดังนั้นบทความนี้จะอธิบายถึงความพยายามของภาครัฐและภาคเอกชนในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะส่งเสริมให้เกิด Start-up ในอาเซียน รวมถึงสภาพตลาดของแต่ประเทศสมาชิก รวมถึงแนวทางการพัฒนาในอนาคต

  Read more >>
 • What to expect from Philippines chairman

  ในปี ๒๕๖๐ อาเซียนจะมีอายุครบ ๕๐ ปีถือเป็นปีสำคัญอย่างยิ่งในแง่การเมืองโลกจากท่ามกลางกระแสต่อต้านโลกาภิวัตน์และการกลับมาของกระแสชาตินิยมซึ่งเป็นแนวคิดตรงข้ามกับการรวมตัวเป็นกลุ่มเป็นประชาคม ฟิลิปปินส์และประเทศสมาชิกอาเซียนมีภาระกิจสำคัญที่จะไม่ทำให้การรวมกลุ่มกันเป็นประชาคมต้องสั่นคลอน นอกจากนี้ ปัญหาทะเลจีนใต้ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน

  Read more >>
 • How Opening AEC at the End of 2015 affects Cambodia?

  กัมพูชามีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) ด้วยเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผนวกกับวัฒนธรรมและประเพณีที่คล้ายคลึงกับไทย และจำนวนประชากร 15.7 ล้านคน ซึ่งกว่าร้อยละ 70.0 เป็นวัยแรงงานที่มีค่าจ้างอยู่ในระดับต่ำ รวมทั้งนโยบายการเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศ ทำให้ในช่วงที่ผ่านมามีนักลงทุนโดยเฉพาะจากไทยสนใจเข้าไปลงทุนในธุรกิจการผลิตและการท่องเที่ยวกันอย่างต่อเนื่อง และในโอกาสที่รวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปีนี้ กัมพูชามีการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันคือ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี ขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2547 และมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำประเทศคือ สมเด็จฮุน เซน โดยดำรงตำแหน่งวาระละ 5 ปี

  Read more >>

News

 • Startup in ASEAN Member Counties

  ในปี ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาคำว่า Start-up เป็นคำยอดนิยมทั้งทางสื่อและนโยบายของรัฐบาลประเทศไทยต่างฝ่ายต่างจัดงานเสวนาเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนสนใจ Start-up ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีนิยามของคำว่า Startup อย่างเป็นทางการ แต่ในโลกธุรกิจเป็นที่ยอมรับกันว่าคำว่า Start-up นั้นหมายถึงธุรกิจที่เพิ่งเริ่มตั้งต้นและมีไอเดียที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันและที่สำคัญที่สุดคือมีการเจริญเติบโตที่มากกว่า SMEs ซึ่งการที่จะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนั้นต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ส่งผลให้ส่วนใหญ่แล้ว Startup จะเป็นบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศหรือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เกิดการเติบโตเราสามารถเห็นได้จาก Startup ระดับโลกที่ได้เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทย เช่น Uber, AirBnb เป็นต้น ทั้งนี้ ปัจจุบัน Startup ระดับโลกส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากประเทศ สหรัฐอเมริกา จีน และเยอรมัน ส่วนในภูมิภาคอาเซียนนั้นยังไม่มี Startup ระดับโลกเกิดขึ้นจะมีก็เพียงแต่ Start-up ระดับภูมิภาค ดังนั้นบทความนี้จะอธิบายถึงความพยายามของภาครัฐและภาคเอกชนในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะส่งเสริมให้เกิด Start-up ในอาเซียน รวมถึงสภาพตลาดของแต่ประเทศสมาชิก รวมถึงแนวทางการพัฒนาในอนาคต

  Read more >>
 • What to expect from Philippines chairman

  ในปี ๒๕๖๐ อาเซียนจะมีอายุครบ ๕๐ ปีถือเป็นปีสำคัญอย่างยิ่งในแง่การเมืองโลกจากท่ามกลางกระแสต่อต้านโลกาภิวัตน์และการกลับมาของกระแสชาตินิยมซึ่งเป็นแนวคิดตรงข้ามกับการรวมตัวเป็นกลุ่มเป็นประชาคม ฟิลิปปินส์และประเทศสมาชิกอาเซียนมีภาระกิจสำคัญที่จะไม่ทำให้การรวมกลุ่มกันเป็นประชาคมต้องสั่นคลอน นอกจากนี้ ปัญหาทะเลจีนใต้ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน

  Read more >>
 • How Opening AEC at the End of 2015 affects Cambodia?

  กัมพูชามีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) ด้วยเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผนวกกับวัฒนธรรมและประเพณีที่คล้ายคลึงกับไทย และจำนวนประชากร 15.7 ล้านคน ซึ่งกว่าร้อยละ 70.0 เป็นวัยแรงงานที่มีค่าจ้างอยู่ในระดับต่ำ รวมทั้งนโยบายการเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศ ทำให้ในช่วงที่ผ่านมามีนักลงทุนโดยเฉพาะจากไทยสนใจเข้าไปลงทุนในธุรกิจการผลิตและการท่องเที่ยวกันอย่างต่อเนื่อง และในโอกาสที่รวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปีนี้ กัมพูชามีการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันคือ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี ขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2547 และมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำประเทศคือ สมเด็จฮุน เซน โดยดำรงตำแหน่งวาระละ 5 ปี

  Read more >>