The ASEAN Experience

The ASEAN Experience

( Article )

               โดยที่ผู้นำอาเซียนได้ตกลงกันที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ประกอบด้วย ๓ เสาหลัก คือ ประชาคมเศรษฐกิจ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม และประชาคมการเมืองและความมั่นคง ให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๕๘ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เป็นอุสรรคในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับผิดชอบการเตรียมความพร้อมในการอนุวัติการกฎหมาย โดยในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับผิดชอบกฎหมายในระยะเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์ประเทศและยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน..
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (the General Data Protection Regulation (GDPR))

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (the General Data Protection Regulation (GDPR))

( article )

                 ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา หลายท่านอาจได้รับอีเมล์ซึ่งมีเนื้อหาทำนองว่า “เราได้ทำการปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริษัทเพื่อให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับ the EU General Data Protection Regulation (GDPR)” หรือ “หากท่านประสงค์ที่จะได้รับจดหมายข่าวจากเราต่อไป ขอให้ท่านตอบตกลงโดยคลิกที่แถบด้านล่างนี้” และหากได้ทำการสังเกตในเพจของสื่อชื่อดังต่างประเทศบนโซเชียลเน็ตเวิร์ค ก็จะพบว่ามีบทความหลายชิ้นหรือหัวข้อข่าวที่กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่า GDPR อยู่ แม้กระทั่งในประเทศไทยเอง ก็ปรากฏว่ามีการลงบทความเกี่ยวกับ GDPR หลายบทความทั้งในสื่อกระแสหลักและสื่อทางเลือก นอกจากนี้ ในวงวิชาการก็มีความตื่นตัวต่อ GDPR เช่นเดียวกัน โดยผู้เขียนบทความได้มีโอกาสเข้าร่วมรับฟังการเสวนาในเรื่องนี้ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศถึงสามครั้งในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ซึ่งบทความชิ้นนี้จะกล่าวถึงเหตุที่ทำให้เกิดกระแสความสนใจใน GDPR ความหมายของ GDPR ตลอดจนเนื้อหาบางส่วนของ GDPR พอสังเขป เพื่อให้เห็นภาพอย่างกว้างของ GDPR ต่อไป
สภาพปัญหาจากบทนิยาม “สถานศึกษา” ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

สภาพปัญหาจากบทนิยาม “สถานศึกษา” ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

( article )

               โดยที่พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นกฎหมายที่ได้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างการศึกษาประกอบกับแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้โอนอำนาจในการกำกับดูแลการประกอบกิจการหอพักให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติหอพักฯ จึงได้กำหนดบทนิยาม หอพัก หมายความว่สถานที่ที่รับผู้พักตามพระราชบัญญัตินี้เข้าพักอาศัยโดยมีการเรียกเก็บค่าเช่ และหากบุคคลใดจัดสถานที่เพื่อรับผู้พักเข้าพักอาศัยโดยเรียกเก็บค่าเช่าก็ให้ถือว่าบุคคลนั้นประกอบกิจการหอพัก เพื่อให้เห็นขอบเขตก่อน แต่การประกอบกิจการหอพักจะต้องได/รับอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยแยกออกเป็นหอพักสถานศึกษากับหอพักเอกชน 
ความรับผิดทางอาญาของนายจ้างตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

ความรับผิดทางอาญาของนายจ้างตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

( article )

               เจ้าของตึก เจ้าของสถานประกอบกิจการ หรือเจ้าของร้านค้า ซึ่งยินยอมให้บุคคลอื่นเข้ามาทำงานหรือทำผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบกิจการนั้นจะต้องร่วมรับผิดทางอาญากับนายจ้างที่แท้จริงของลูกจ้างตามความหมายในบทนิยามของคำว่า “นายจ้าง” แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือไม่
ปัญหาการดำเนินการกับไม้ของกลางในคดีป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

ปัญหาการดำเนินการกับไม้ของกลางในคดีป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

( article )

               บทความนี้จึงขอนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการจัดการไม้ของกลางในคดีป่าไม้ อันหมายถึง การนำไม้ออกและจำหน่ายไม้ของกลางดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๐๒ ซึ่งได้ให้อำนาจดังกล่าวไว้แก่หน่วยงานของรัฐ หนังสือเวียน ข้อตกลง บันทึกข้อตกลงระหว่างส่วนราชการในส่วนของแนวทางปฏิบัติการดำเนินการจัดการกับไม้ของกลาง แนวทางคำพิพากษาและการให้ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา การออกคำสั่งภายในฝ่ายปกครองของฝ่ายบริหารและผลกระทบจากการออกคำสั่ง ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เป็นไปอย่างรักษามูลค่าของป่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด และที่สำคัญเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการซื้อสิ่งของ ในเกมออนไลน์ในโทรศัพท์มือถือโดยระบบกล่องสุ่ม (loot boxes) ในประเทศไทย

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการซื้อสิ่งของ ในเกมออนไลน์ในโทรศัพท์มือถือโดยระบบกล่องสุ่ม (loot boxes) ในประเทศไทย

( article )

              ในปัจจุบันอุตสาหกรรมเกมซึ่งเป็นหนึ่งในสื่อที่ให้ความบันเทิงได้มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเรื่องและเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย แม้จะมีบางเกมที่มีข้อจำกัดอายุการเล่น และแม้ว่าจะมีความเป็นกังวลว่าการเล่นเกมจะทำให้เสียสุขภาพหรือเสียการเรียน แต่ก็มีการอ้างว่ามีงานวิจัยซึ่งระบุว่าการเล่นเกมช่วยผ่อนคลายและเสริมสร้างทักาะด้านร่างกายและสมองได้เช่นเดียวกับการเล่นกีฬา โดยนายฮัลเลน ซู ผู้จัดการอาวุโสด้านพันธมิตรทางธุรกิิจเกมของบริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ข้อมูลว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลาดเกมคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยมีมูลค่าถึง ๖.๓ พันล้านบาท ส่วนตลาดเกมมือถือในประเทศไทยมีมูลค่าถึง ๔ พันล้านบาท  นอกจากนี้ ปัจจุบันสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย หรือโอซีเอ ก้ได้บรรจุกีฬาอีสปอร์ตซึ่งเกี่ยวข้องกับการแข่งขันเกมให้เป็นหนึ่งในการชิงเหรียญรางวัลอย่างเป็นทางการในกีฬาเอเชียนเกมส์ ๒๐๒๒ ที่เมืองหางโจว ประเทศจีน และยังมีการเปิดตัวหลักสูตร "ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต" ในระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วย โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีรายงานว่ามูลค้าของธุรกิจเกมมือถือเติบโตอยู่ทีี่ ๕๙.๒ พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม การซื้อสิ่งของในเกมออนไลน์โดยระบบกล่องสุ่ม (loot boxes) ซึ่งอยู่ในหลายเกม รวมถึงเกมที่ถูกจัดเป็นอีสปอร์ต ยังถูกจับตามองอยู่ว่ามีลักษณะที่เข้าข่ายอาจเป็นการพนันซึ่งในประเทศเบลเยี่ยม เห็นว่า loot boxes เป็นการพนันประเภทหนึ่ง ขณะที่ในสหราชอาณาจักรเห็นว่าระบุสุ่มซื้อของดังกล่าวไม่ใช่การพนัน สำหรับในประเทศไทย การพิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการพนันหรือไม่ก็ควรจะต้องพิจารณาดูจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป แต่ไม่ว่าจะผิดกฎหมายหรือไม่ การซื้อสิ่งของในเกมออนไลน์โดยระบบกล่องสุ่ม (loot boxes) ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ถูกจับตาโดยรัฐบาลหลายประเทศ และอาจมีการประกาศมาตรการทางกฎหมายในเรื่องดังกล่าวต่อไปในอนาคตได้ 
แนวคิดในการออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อแก้ไขปัญหาการครอบครองอาวุธสงครามของเอกชน

แนวคิดในการออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อแก้ไขปัญหาการครอบครองอาวุธสงครามของเอกชน

( article )

               การครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด เป็นเรื่องต้องห้าม ในกฎหมายของไทย บุคคลที่จะครอบครองอาวุธดังกล่าวจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติที่กฎหมายยอมรับ เพื่อมิให้อาวุธเหล่านี้ตกอยู่ในมือของอาชญากรหรือผู้ที่มีแนวโน้มจะกระทาความผิด โดยเฉพาะอาวุธ ที่มีลักษณะร้ายแรงอย่างอาวุธสงครามนั้น หากนามาใช้ในการกระทาความผิดย่อมก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน โดยเหตุการณ์ความรุนแรง ที่ปรากฏจากข่าวสารในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่า สังคมไทยมีแนวโน้มการก่อความรุนแรงโดย การใช้อาวุธเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะจากอาวุธที่ไม่ได้รับอนุญาตหรืออาวุธเถื่อนที่มีการซื้อขายด้วยราคาที่ต่่ากว่าอาวุธที่น่าเข้ามาเพื่อการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างมาก เมื่อมีการสะสมอาวุธที่ผิดกฎหมายเหล่านี้อยู่ในมือบุคคลทั่วไป จึงเป็นเรื่องส่าคัญที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งผู้บริหารประเทศต้องให้ความสนใจและด่าเนินการแก้ไข ป้องกัน หรือปราบปราม เพื่อให้อาวุธเถื่อนเหล่านั้นหมดไปหรือลดจำนวนลงไป
การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘: สถานะของคำสั่งและการอุทธรณ์คำสั่ง

การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘: สถานะของคำสั่งและการอุทธรณ์คำสั่ง

( article )

               กองทุนยุติธรรมเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล!งเงินทุนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการช!วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยมีคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐและภาคประชาชนมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางในการดำเนินงานของกองทุน ตลอดจนแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ” เพื่อให้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยื่นคำขอในทุกภารกิจของกองทุนทั่วราชอาณาจักร และ “คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด” เพื่อให้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยื่นคำขอจากกองทุนเฉพาะกรณีการให้ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดีและการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในการพิจารณาคำขรับความช่วยเหลือของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือหรือคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดนั้นอาจมีทั้งกรณีที่คณะอนุกรรมการฯ มีคำสั่งอนุมัติให้ความช่วยเหลือไม่อนุมัติให้ความช่วยเหลือหรือยุติเรื่อง ซึ่งผลการพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือเหล่านี้กลับกลายเป็นที่มาของ “ปัญหา” ในทางปฏิบัติอันเป็นเหตุให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือหรือคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดมายังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จาก Pivot to Asia สู่ American First นัยสำคัญต่ออาเซียน: บทบาทของสหรัฐฯ กรณีปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้

จาก Pivot to Asia สู่ American First นัยสำคัญต่ออาเซียน: บทบาทของสหรัฐฯ กรณีปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้

( ASEAN Political-Security Community )

               การปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ เป็นนโยบาย American First ซึ่งเป็นการลดความเป็นเสรีนิยมและเพิ่มความเป็นชาตินิยมให้มากขึ้นนั้นได้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำหรับอาเซียนในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่ออภิปรายนัยสำคัญของการดำเนินนโยบาย American First ของสหรัฐฯ ต่ออาเซียน โดยจะแสดงให้เห็นถึงบทบาทของสหรัฐฯ ในยุคของโอบามาที่ดำเนินนโยบายแบบ Pivot to Asia และการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคของทรัมป์ภายใต้นโยบาย American First โดยศึกษากรณีปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้อันเป็นปัญหาที่สำคัญสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย

( article )

                ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพกาจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ นั้นเป็นกลไกการได้มาซึ่งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ้างหรือการทำงานที่เป็นธรรมทั้งกับนายจ้างและลูกจ้าง โดยผู้ร่างกฎหมายตระหนักว่าในสภาพความเป็นจริงนายจ้างย่อมมีอำนาจในการเจรจาต่อรองเหนือกว่าลูกจ้างเสมอ ผู้ร่างกฎหมายจึงได้สร้างกระบวนการเจรจาต่อรองผ่านองค์กรที่เกิดจากการรวมกลุ่มของลูกจ้างในรูปแบบของสหภาพแรงงาน รวมทั้งได้สร้างกระบวนการที่ทำให้คู่เจรจาทั้งสองฝ่ายมีโอกาสในการเจรจาต่อรองอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ได้ข้อตกลงที่เกิดประโยชน์และเป็นธรรมกับทั้งนายจ้างและลูกจ้าง สำหรับข้อตกลงที่เกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินนั้น เนื่องจากเป็นข้อตกลงที่กระทบต่อการใช้จ่ายเงินของรัฐวิสาหกิจ กฎหมายจึงกำหนดกระบวนการพิเศษเพิ่มเติมจากข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างในกรณีอื่น ๆ เพื่อให้รัฐบาลสามารถกำกับดูแลให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสามารถกำกับดูแลสภาพการจ้างของพนักงานรัฐวิสาหกิจในภาพรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน เมื่อข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้างที่เกี่ยวกับเงินเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีกระบวนการที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นกรณีพิเศษ จึงสมควรที่จะมีการศึกษาทำความเข้าใจกระบวนการดังกล่าว เพื่อให้สามารถการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
ปัญหาข้อกฎหมายและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปัญหาข้อกฎหมายและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

( article )

                โดยที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมและประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่ดินถึงเป็นปัจจัยสำคัญและเป็นรากฐานเบื้องต้นของการผลิตภาคเกษตร แต่ในปัจจุบันกลับปรากฎว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาความเดือนร้อยจากการขาดที่ดินทำกินเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเกษตรกรที่เคยเป็นเจ้าของที่ดินอยู่เดิมต้องสูญเสียสิทธิในที่ดินของตนไป เพราะสาเหตุต่าง ๆ เช่น มีหนี้สินมากจนทำให้ต้องขายหรือถูกยึดที่ดิน ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติทำให้การผลิตเสียหาย หรือถูกนายทุนพ่อค้าคนกลางเอารัดเอาเปรียบกดราคารับซื้อพืชผลอย่างไม่เป็นธรรม ทำให้รายได้เกษตรกรไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้สินได้ หรือถูกนายทุนฉ้อโกงทำให้ต้องสูยเสียที่ดินในการทำเกษตรไป ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของประชากรภายในประเทศมีอัตราเพิ่มขึ้นและส่งผลต่อทรัพย์สินหรือมรดกภายในครอบครัว ทำให้ปัญหาการถือครองที่ดินมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น...
ก้าวย่างสำคัญของบรรษัทภิบาลในกฎหมายไทย (Corporate Governance) โอกาสและความเป็นไปได้: กรณีสิทธิในการฟ้องคดีของผู้ถือหุ้นฝ่ายข้างน้อย (Derivative Claim) ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายอังกฤษ

ก้าวย่างสำคัญของบรรษัทภิบาลในกฎหมายไทย (Corporate Governance) โอกาสและความเป็นไปได้: กรณีสิทธิในการฟ้องคดีของผู้ถือหุ้นฝ่ายข้างน้อย (Derivative Claim) ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายอังกฤษ

( article )

                บรรษัทภิบาล Corporate Governance หมายความถึง ระบบในการบริหารจัดการองค์กรผ่านวิธีการในการกำหนดทิศทางและกำกับดูแลซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ สิทธิและความรับผิดชอบระหว่างผู้ถือหุ้นและกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารของบริษัท กฎและระเบียบที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทซึ่งต3องคำนึงถึงกลุ่มหรือตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน