การค้ามนุษย์ในประเทศสมาชิกอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๐: ราชอาณาจักรกัมพูชา *(ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ)

การค้ามนุษย์ในประเทศสมาชิกอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๐: ราชอาณาจักรกัมพูชา *(ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ)

( ASEAN Socio-Cultural Community )

                       เนื่องจากการค้ามนุษย์เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างร้ายแรง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมถึงอาเซียนเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ประสบปัญหาการค้ามนุษย์ เนื่องจากการเปิดพรมแดนด้านต่าง ๆ ที่ทำให้การเดินทางข้ามแดนมีความสะดวกมากขึ้น และมีหลายประเทศ ในอาเซียนเป็นทั้งประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศปลายทางของการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศอย่างกว้างขวาง ซึ่งจำต้องจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
การค้ามนุษย์ในประเทศสมาชิกอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๐: สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (*ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ)

การค้ามนุษย์ในประเทศสมาชิกอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๐: สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (*ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ)

( ASEAN Socio-Cultural Community )

                    เนื่องจากอาเซียนเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ประสบปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นการค้ามนุษย์ภายในภูมิภาค อาจเนื่องมาจากการเปิดพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่ทำให้การเดินทางข้ามแดนมีความสะดวกมากขึ้น และมีหลายประเทศในอาเซียนที่เป็นทั้งประเทศต้นทางประเทศทางผ่าน และประเทศปลายทางในการค้ามนุษย์ ซึ่งปัญหาการค้ามนุษย์ย่อมส่งผลกระทบทั้งในระดับภูมิภาคหรือในระหว่างประเทศ เนื่องการค้ามนุษย์เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อันเป็นปัญหาที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ
พิธีสารของกฎบัตรอาเซียนว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาท (ข้อมูลไม่เป็นทางการ)

พิธีสารของกฎบัตรอาเซียนว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาท (ข้อมูลไม่เป็นทางการ)

( ASEAN Economic Community )

ประเทศสมาชิกอาเซียนได้พัฒนากลไกระงับข้อพิพาทขึ้นมาหลายกลไก จนมาถึงการจัดทำกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และเปรียบเสมือนธรรมนูญที่วางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างขององค์กร โดยกฎบัตรอาเซียนนั้นมีบทบัญญัติว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาท ในหมวดที่ ๘ ว่าด้วยการระงับข้อพิพาท (Settlement of Disputes) โดยได้กำหนดให้มีการระงับข้อพิพาทตามพิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทของอาเซียน[๑] อย่างไรก็ตาม  ตราบจนถึงปัจจุบันข้อพิพาทที่เข้าสู่กลไกการระงับข้อพิพาทค่อนข้างน้อย ทำให้ผู้เขียนสนใจศึกษาความเป็นมา สาระสำคัญ รายละเอียดของพิธีสารฯ และปัญหาเรื่องการใช้บังคับตามพิธีสารดังกล่าวในบทความนี้
​การวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย (RIA) ในเวียดนาม (ข้อมูลไม่เป็นทางการ)

​การวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย (RIA) ในเวียดนาม (ข้อมูลไม่เป็นทางการ)

( ASEAN Political-Security Community )

กฎหมายเป็นข้อกำหนดหรือข้อบังคับของสังคมที่ตราขึ้นเพื่อบังคับให้สมาชิกในสังคมต้องปฏิบัติตาม ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายย่อมต้องถูกลงโทษ กฎหมายจึงเป็นสิ่งที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ การมีกฎหมายมากขึ้นเท่าใด จึงเป็นสิ่งที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลมากขึ้นเท่านั้น   
ASEAN countries initiate pilot project to reduce post-harvest losses

ASEAN countries initiate pilot project to reduce post-harvest losses

( Foreign news )

Delegates from ASEAN countries have signed a Memorandum of Understanding to jump-start a cooperation pilot project on the reduction of post-harvest losses during a regional consultation meeting on Monday in Bogor
Six ASEAN members launch intelligence initiative to fight terrorism

Six ASEAN members launch intelligence initiative to fight terrorism

( Foreign news )

Indonesia and five other members of the Association of Southeast Asian Nations on Thursday launched an intelligence sharing initiative to fight terrorism and radicalism in the region.
The initiative, known as "Our Eyes," is a concrete cooperation platform for strategic information exchanges among the six countries including Thailand, Brunei, Malaysia, Singapore and the Philippines. 
​Eight mining companies receive ASEAN Mineral Awards

​Eight mining companies receive ASEAN Mineral Awards

( News )

Eight mining companies involved in mining, processing and distribution of mineral products in the ASEAN region were recognised at the 1st ASEAN Mineral Awards for their achievements to support an environmentally and socially sustainable minerals sector. The launch and awarding ceremony was held during the 6th ASEAN Ministers Meeting on Minerals on 30 November in Nay Pyi Taw, Myanmar.
26th Meeting of the AICHR

26th Meeting of the AICHR

( Foreign news )

The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) convened its first meeting under the Chairmanship of Singapore from 24 to 26 January 2018
Mercury management in the ASEAN countries : the Philippines, Malaysia and Brunei

Mercury management in the ASEAN countries : the Philippines, Malaysia and Brunei

( ASEAN Socio-Cultural Community )

            บทความนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากกรณีศึกษาอาเซียนกับการจัดการปรอทประกอบกับภาพรวมในการปลดปล่อยสารปรอทของภูมิภาคเอเชียออกสู่สิ่งแวดล้อม มุ่งทำการศึกษาถึงระบบการจัดการปรอทภายในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ทั้งที่เป็นกรอบระเบียบและข้อบังคับภายใน กรอบการบริหารของภาครัฐ และการดำเนินการในทางปฏิบัติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน โดยจะยกตัวอย่างกรณีศึกษาของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สหพันธรัฐมาเลเซีย และบรูไนดารุสซาลาม ซึ่งยังไม่เป็นภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ
The tendency of law and artificial intelligence in ASEAN

The tendency of law and artificial intelligence in ASEAN

( ASEAN Economic Community )

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence - AI) คือเทคโนโลยีที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลคล้าย ๆ มนุษย์ ซึ่งในปัจจุบัน AI ได้เข้ามามีอิทธิพลในธุรกิจของอาเซียนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการลดภาระค่าจ้างแรงงานลง หากเปรียบเทียบกับจีนและสหรัฐอเมริกาแล้ว อาเซียนยังตามหลังในเทคโนโลยีด้าน AI อยู่ แต่หากเปรียบเทียบระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกันแล้ว สิงคโปร์นับเป็นประเทศที่มีการนำ AI มาใช้ในธุรกิจมากที่สุด โดยคาดว่าในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ AI จะเข้ามาครองตลาดอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมในอาเซียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราจึงจำเป็นต้องตระหนักถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ปัญหาการละเมิดสิทธิของบุคคล ซึ่งทำให้ต้องพิจารณาว่ากฎหมายจะเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร
The 4th ASEAN-INDIA Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry

The 4th ASEAN-INDIA Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry

( Foreign news )

                       The 4th ASEAN-INDIA Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry was held at NASC Complex, New Delhi. It was attended by representatives from 10 ASEAN countries.
ASEAN Patent Examination Cooperation - ASPEC

ASEAN Patent Examination Cooperation - ASPEC

( Foreign news )

โครงการแลกเปลี่ยนผลการตรวจสอบสิทธิบัตรของอาเซียน (ASEAN Patent Examination Cooperation - ASPEC) เป็นความร่วมมือครั้งแรกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสิทธิบัตรระหว่างสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยผู้ยื่นขอรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร จะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือดังกล่าว โดยนับตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอ ASPEC (ASPEC Request Form) จนถึงการรับจดทะเบียน