อนุสัญญามีผลบังคับใช้หลังจาก ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่มีการยื่นสัตยาบันสารหรืออนุมัติสารครบ ๖ ประเทศต่อเลขาธิการอาเซียน