ความตกลงมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ได้มีหนังสือแจ้งต่อเลขาธิการอาเซียนจากประเทศผู้รับถึงการดำเนินกระบวนการภายในประเทศเสร็จสิ้น