ความตกลงจะมีผลบังคับใช้เมื่อผ่านไปแล้ว ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้มีส่งมอบสัตยาบันสารของประเทศสมาชิก ๑๐ ประเทศให้แก่สำนักเลขาธิการอาเซียน