พิธีสารจะมีผลใช้บังคับหลังจากวันที่มีการส่งภาคยนุวัติสารต่อสำนักเลขาธิการอาเซียนครบ ๑๐ ประเทศสมาชิก