ความตกลงจะมีผลเมื่อประเทศสมาชิกภาคยานุวัติหรือให้คำรับรองทุกประเทศสมาชิกตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ