ความตกลงมีผลบังคับใช้เมื่อมี ๕ ประเทศสมาชิกส่งสัตยาบันสารต่อกระทรวงต่างประเทศอินโดนีเซีย