บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง  การตรวจสอบพันธกรณีด้านกฎหมายเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๐๑๕·
                      
 
                  ดาว์โหลดเอกสารฉบับเต็ม