พิธีสารมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕