พิธีสารฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙