พิธีสารฉบับนี้ต้องมีให้สัตยาบันเพื่อให้มีผลบังคับใช้ โดยพิธีสารจะมีผลบังคับใช้เมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศสุดท้ายยื่นสัตยาบันสาร