บันทึกความเข้าใจจะมีผลใช้บังคับเมื่อมีการมอบหนังสือสัตยาบันสารหรือจดหมายยอมรับจากทุกประเทศที่ลงนามต่อสำนักเลขาธิการอาเซียน