พิธีสารแก้ไขต้องมีการให้สัตยาบันและจะมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่หนังสือให้สัตยาบันของประเทศภาคีได้มอบครบ