พิธีสารแก้ไขจะมีผลใช้บังคับก็ต่อเมื่อมีประเทศสมาชิกมอบหนังสือสัตยาบันสาร