สนธิสัญญาจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการมอบหนังสือสัตยาบันสารเป็นจำนวน ๕ ประเทศ