สนธิสัญญาจะมีผลใช้บังคับในวันที่มีประเทศมอบหนังสือสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิกครบ ๗ ประเทศ