ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับหลังจากประเทศสมาชิกทุกประเทศได้แจ้ง หรือยื่นสัตยาบันสารต่อเลขาธิการอาเซียนหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการภายใน อย่างไรก็ตาม กระบวนการดังกล่าวต้องไม่เกินกว่า ๑๘๐ วัน หลังการลงนามในความตกลง