ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับหลังจากเลขาธิการอาเซียนได้รับเอกสารการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ฉบับสุดท้ายของประเทศสมาชิกทั้งหมด