ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับในวันที่มีการยื่นสัตยาบันสารหรือหนังสือยอมรับฉบับที่ ๓ ของประเทศสมาชิกอาเซียน ต่อเลขาธิการอาเซียน