ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับในวันที่มีการยื่นสัตยาบันสาร หรือหนังสือยอมรับ ฉบับที่ ๓ ต่อเลขาธิการอาเซียน และจะมีผลใช้บังคับระหว่างประเทศสมาชิกที่ได้ให้สัตยาบันหรือให้การยอมรับ