ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับหลังจากที่ทุกประเทศสมาชิกได้จ้าง หรือยื่นสัตยาบันสารต่อเลขาธิการอาเซียน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวต้องไม่เกิน ๑๘๐ วัน หลังการลงนามในความตกลง