ความตกลงจะมีผลบังคับใช้หลังจาก 13 วัน ที่มีการยื่นสัตยาบันสารหรือหนังสือยอมรับจากประเทศสมาชิก และความตกลงจะสามารถบังคับใช้กับประเทศที่ให้สัตยาบันหรือยอมรับเท่านั้น สำหรับประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันหรือยอมรับความตกลงจะมีผลใช้บังคับหลังจากที่ได้ยื่นต่อสัตยาบันสารและหนังสือยอมรับ 13 วันหลังจากได้ทำการนั้น