ความตกลงกรอบฉบับนี้มีผลใช้บังคับในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ค.ศ. ๒๐๐๕