ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับในวันที่มีการยื่นหนังสือแจ้งการดำเนินการกระบวนการภายในด้านกฎหมานฉบับที่ ๑๐ ต่อเลขาธิการอาเซียน