ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับเมื่อมีการยื่นสัตยาบันสารฉบับที่ ๖ ต่อเลขาธิการอาเซียน