ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับหลังจากยื่นสัตยาบันสาร จดหมายยอมรับ หนังสือรับรอง หรือภาคยานุวัติสาร 60 วัน