บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง  การตรวจสอบพันธกรณีด้านกฎหมายเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๐๑๕·