เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เดินทางไปประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา อาทิ Open Government Partnership, Department of Justice, The Executive Office of the President (EOP) และ FBI Cyber Division เป็นต้น ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม – ๓ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อประชุมในหัวข้อ 
(๑) กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
(๒) กฎหมายเกี่ยวกับความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐ และ 
(๓) กฎหมายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวของทางราชการของสหรัฐอเมริกา