ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับเมื่อประเทศสมาชิกทุกประเทศแจ้งหรือยื่นสัตยาบันสารต่อเลขาธิการอาเซียน