ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับหลังจากประเทศที่ลงนามในความตกลงทุกประเทศได้แจ้ง หรือยื่นสัตยาบันสารต่อเลขาธิการอาเซียนหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการภายใน