ประเทศสมาชิกอาเซียนให้คำมั่นต่ออายุุบันทึกความตกลงเดิม ASEAN Memorandum of Understanding on the Trans-ASEAN Gas Pipeline Project ให้มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ หรือ มีการยกเลิกตามมาตรา ๖ ของบันทึกความเข้าใจเดิม