บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐมนตรีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนาม