ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับหลังจากที่เลขาธิการอาเซียนได้รับสัตยาบันสารของประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศสุดท้าย และจะมีผลบังคับใช้จนกว่าจะความตกลงอืนยกเลิก