ความตลงต้องมีการให้สัตยาบันโดยประเทศสมาชิกอาเซียนและจะมีผลบังคับใช้เมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศที่ ๙ ได้ส่งสัตยาบันสารต่อสำนักเลขาธิการอาเซียน