ความตกลงมีผลบังคับใช้เมื่อได้มีการยื่นสัตยาบันสารหรือหนังสือรับรองของทุกประเทศสมาชิกต่อเลขาธิการอาเซียน