ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับเมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศแจ้งหรือยื่นสัตยาบันสารต่อเลขาธิการอาเซียน