ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับหลังจากที่เลขาธิการอาเซียนได้รับสัตยาบันสารของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ลงนามในความตกลงประเทศสุดท้าย