ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับหลังจากที่เลขาธิการอาเซียนได้รับสัตยาบันสารของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้ลงนามในความตกลงทุกประเทศ