ความตกลงฯ จะมีผลบังคับใช้ ๓ เดือนหลังจากที่ประเทศสมาชิกทุกประเทศลงนามในความตกลงฯ