ความตกลงฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ ๓ เดือนหลังจากที่ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศลงนามในความตกลง