ความตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศลงนามในความตกลง