ความตกลงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประเทศสมาชิกอาเซียนลงนามทุกประเทศ แต่ถึงอย่างไรก็ตามห่างประเทศสมาชิกอาเซียนตต้องการที่จะเข้าร่วมในความตกลงต้องดำเนินการแก้ไขกฎหมายภายในประเทศเมื่อดำเนินการแก้แล้วต้องแจ้งให้สำนักเลขาธิการอาเซียนทราบ