ความตกลงมีผลบังคับใช้ ๖ เดือนตั้งแต่มีประเทศสมาชิกอาเซียนลงนามในความตกลงฯ ครบทุกประเทศ