ความตกลงมีผลบังคับใช้เมื่อประเทศสมาชิกทุกประเทศลงนาม