พิธีสารความตกลงมีผลใช้บังคับเมื่อได้มีการยื่นสัตยาบันสารหรือหนังสือรับรองของทุกประเทศสมาชิกต่อเลขาธิการอาเซียน