พิธีสารฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อรัฐมนตรีที่ได้รับอำนาจจากประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศลงนาม