ความตกลงไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการมีผลบังคับใช้ไว้แต่มีการกำหนดวันบังคับใช้คือวันที่ 31 ธันวาคม 2004