ความตกลงและคำมั่นที่ได้ระบุไว้ในภาคผนวกมีผลบังคับใช้ 90 วัน หลังจากที่ได้มีการลงนาม