ความตกลงมีผลบังคับใช้หลังจาก 90 วันที่ได้มีการลงนามในความตกลง